פורום המדרשות התורניות לבנות

נר ה' נשמת אדם / חנוכה

פורסם ב: 16:57 מאת yaaray

נר איש וביתו / פרשת מקץ – שבת חנוכה

פורסם ב: 17:17 מאת yaaray

אדם שנאלץ לבחור בין הדלקת נר שבת להדלקת נר חנוכה (למשל כשאין לו די שמן), באיזה נר עליו לבחור?

האמורא רבא השיב שהדבר פשוט: "נר ביתו עדיף משום שלום ביתו". (שבת כג ע"ב).

רש"י מפרש שהקשר בין נר שבת לשלום ביתו, מפורש בסוגיה להלן (כה ע"ב) שם דרש רבי אבהו פסוק שמופיע במגילת איכה (ג,יז) ועוסק בחורבן – "ותזנח משלום נפשי", על העדרה של הדלקת נר בשבת. אלא שיש לשאול מפני מה סברו חז"ל שהדבר העיקרי שחסר לשם שלום אחרי החורבן הוא נר שבת?

בהמשך הסוגיה מתברר שערכו של נר חנוכה הוא משום 'פרסומי ניסא' – פרסום הנס. הסוגיה לא פירשה מניין ידע רבא ש'שלום ביתו' עדיף על 'פרסומי ניסא'?

האם לא עדיף פעם אחת לבטל מצוות נר שבת, כדי לפרסם את הנס?


נתבונן בשם בו בחר רבא לכנות את נר השבת: נר ביתו. זה המקום היחיד בש"ס בו מכונה נר שבת בכינוי זה. מסתבר שהבחירה לכנות את נר השבת 'נר ביתו' בסוגיה העוסקת בחנוכה, באה לרמוז לקשר שבין הדלקת נר שבת, לבין נר חנוכה שההגדרה היסודית שלו באותה סוגיה היא:

תנו רבנן: מצות חנוכה נר איש וביתו. והמהדרין – נר לכל אחד ואחד. (שבת כא ע"ב)

החיוב המוטל על 'איש וביתו' קושר את בני הבית זה לזה. כולם כאחד חייבים אך די בנר אחד להוציא את כולם. המהדרין אינם מסתפקים בנר אחד, ומדליקים עבור כל אחד מבני הבית נר.

הדלקת נר עבור כל אחד, מבטאת גם מימד אינדיבידואלי שקיים בכל אחד מבני הבית. אין הוא רק כלול באור הכללי של הבית, ועליו להדליק בעצמו.


אלא שבאורות שעומדים בפני עצמם ישנו סיכון. כל אחד עלול להוביל לכיוון אחר ועלול להתפתח סכסוך בין אחים. בסוגיית חנוכה בתלמוד הבבלי, רמזים רבים למעשה יוסף ואחיו. רמזים אלה 'נשתלו' בסוגיה לא רק כי חג החנוכה סמוך לזמן בו נקראות הפרשות העוסקות במעשי יוסף, אלא כהסתייגות עקרונית מריב בין אחים.

הזכרת השלום בסוגיית חנוכה באה לרמוז לסופו של בית המקדש, שחרב בגלל המחלוקת. זה היסוד לדרשת רבי אבהו "ותזנח משלום נפשי – זו הדלקת נר בשבת." חסרונו של נר שבת מבטא את המצב בו העם נתון במחלוקת ומריבה. נבאר מעט מדוע נר שבת הוא יסוד השלום. האור מאפשר לנו לראות את הסביבה: "במקום שאין נר אין שלום, שהולך ונכשל והולך באפילה." (רש"י שבת כה ע"ב ד"ה הדלקת). לפי פירוש זה ה'שלום' הוא האפשרות של בני האדם לא להנגף, להשמר מנזק. אך כמדומה שבהקשר של 'שלום ביתו' ניתן לפרש שהנר מסייע לבני האדם לראות זה את זה. למלה 'לראות' בהקשר זה, יכולה להיות משמעות ממשית – לראות ממש, אך גם משמעות אנושית: לראות זה את ליבו של זה, זה את דרכו ומחשבותיו של זה.

צירוף חלקי הסוגיה בא להורות שאמנם המצוה מהודרת יותר באופן בו מובלט אורו של כל אחד, אך רק כשיש שלום וכל אחד מהם 'רואה' את חבירו. כשאין שלום בבית (הפרטי והכללי) הבית עלול להחרב. הקביעה של רבא שיש להעדיף נר שבת משום שלום בית, אינה משום שערך השלום עולה על ערך פרסום הנס. אלא משום ש'שלום הבית' עומד ביסוד פרסום הנס והוא תנאי לו.


 

אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות / שבת חנוכה

פורסם ב: 15:26 מאת yaaray

השבת אנו מחברים את קדושת השבת יחד עם קדושת חג החנוכה וקדושת ראש חודש טבת, שחל השנה בסמוך לשבת. ננסה להתבונן מעט בעניינה המיוחד של המנורה במקדש, בדרכו של "אור החיים" הקדוש.

"יתבאר על פי דבריהם ז"ל: 'וכי לאורה הוא צריך? והלא כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר, לא הלכו אלא לאורו! אלא, עדות לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. מאי עדות? אמר רב: זו נר מערבי, שנותן בה שמן כמידת חברותיה, וממנה היה מדליק ובה היה מסיים'… ויש לנו לחקור זאת, מעתה שלא בא המנורה אלא להגיד נס שבנר המערבי – היה מספיק בנר מצידה האחד ונר מצידה השני?!"

שאלת "אור החיים" הקדוש חדה וברורה- אם כל המטרה שבהדלקת המנורה, היתה לבטא את הנס שבנר המערבי – מדוע להדליק שבעה נרות?

לאחר פירוש בדרך הפשט, מוסיף "אור החיים" הקדוש ביאור נוסף, בדרך הרמז.

"ובדרך רמז, ירמוז בז' נרות לאומות העולם, שהם שבעים אומות, כל אחד ירמוז לכלל העשירי (-כל עשר אומות נמשלו לנר). ורמז כי כולן מאירים לנוכח המערבי ,שהם ישראל, שהם בחינת המערבי, כידוע ליודעי חן".

צד מערב, מסמל את השכינה. כל הנרות המאירים בעולם, באים מכוח השכינה ולאורה. המטרה הפנימית של אומות העולם, היא הארת השכינה דרך עם ישראל. זהו מקור הכח שלהן, וגם תכליתן.

ממשיך "אור החיים" הקדוש: "ורמז גם כן, שכולן כלים, ונר ישראל לא יכבה"

הנר המערבי, כידוע, דלק יותר מכל הנרות, כדברי חז"ל שממנו היה הכהן הגדול מדליק, ובו היה מסיים. עם ישראל הוא עם נצח, בניגוד לאומות העולם, שכשמן כן הן- עוברות מן העולם. היחודיות של הנר המערבי היא ביציבותו ונצחיותו, חרף כל הרוחות הרעות המנשבות כלפיו ללא הרף.


ממשיך "אור החיים" הקדוש: "ותמצא, שהארת הנרות אינו אלא בלילה, והוא סוד הגלות שנקרא 'לילה', מה שאין כן בבוא זמן הישועה המתייחס לה 'בוקר', יכבה נר האומות, וישאר מכללותן נר ישראל, שהוא הולך ואור עד נכון היום".

בסופו של יום, לאחר שנות הגלות הארוכות, בהן עובר עם ישראל תלאות ורדיפות, יכלה אורן של אומות העולם, והאור היחיד שישאר לזמן הישועה, הוא אורם של ישראל.

מסיים "אור החיים" הקדוש: "גם רמז במצוות הדלקת הנרות, שיכוון המדליק בהדלקתם (- של שאר הנרות) שתהיה הארתם למול פני המנורה – שהכל יהיו לצרכי ישראל, המתייחס להם שם 'פנים', כידוע למבינים".

האור המיוחד לישראל, לא יאיר רק לעתיד לבוא. כל קיומם של שאר הנרות תלוי במידת קישורם לנר המערבי. הנרות של אומות העולם דולקים מכוחו של הנר הישראלי, הנר המערבי. ככל שאומות העולם יכירו בכך, כך תהיה להן זכות קיום נצחית. הדבר נכון, כמובן, גם ליחס שבין עולם הרוח לחומר במישור האישי. ככל שהקודש נוכח יותר- כך מאיר עולם החול באור מדוייק ובהתמדה גדולה.

בימים ההם, בזמן הזה. בימים האחרונים אנו עדים לחשיפת פרצופו האמיתי של מנהיגה היוצא של המעצמה הגדולה בעולם. גם מי שלא מומחה גדול בענייני תקשורת בין-אישית, יודע את היסוד הפשוט, שאת המסר החשוב והעמוק יותר, שומרים בדרך כלל לסיום השיחה. מדהים לראות עד כמה דברי "אור החיים" הקדוש מתממשים אל מול עינינו. ככל שארה"ב מתכחשת לתפקידה ההיסטורי ומתרחקת מישראל- כך היא הולכת ונחלשת, השפעתה בעולם הולכת וקטנה, ואורה מתעמעם.

בחג החנוכה, לאור הנרות, נתפלל שנזכה להאיר את האור המיוחד לנו, אור עולם, ומתוך כך יאירו נכונה כל שבעת הנרות, הן בכלל והן בפרט.

שבת שלום, חודש טוב וחג אורים שמח!

 

הכל או כלום? / חנוכה

פורסם ב: 15:23 מאת yaaray

מדוע המכבים לא הרימו ידיים והתייאשו כשמצאו רק כד קטן של שמן טהור?

חודש כסליו הגיע! חודש הניסים! ריח הסופגניות ניכר באוויר, כבר החלו בהכנות למסיבות החנוכה. חג אורים… ומהו האור המיוחד הטמון בחג זה? שלא כמו בחגים האחרים שנקבעו לנו מהתורה, חנוכה הוא חג שקבעו לנו חז"ל דווקא מתוך חשכת הגלות. שרויים בחושך, בייאוש ובתחושות אובדן אל מול תרבות יוונית שמאיימת לכלות כל רוח יהודית. גלות יוון הרשעה ששמה לה למטרה להשכיח מאיתנו את התורה הקדושה. כמעט שאבדה כל תקווה לולי המהפך שהתרחש כשחבורת מכבים קדושים וגיבורים מחליטים להילחם בשם ה' ויהי מה. הם יודעים שבדרך הטבע אין להם הרבה סיכוי. הם יודעים שהם חלשים מול גיבורים, מעטים מול רבים ויכול להיות שזו "התאבדות" מצידם, אך בכל זאת הם אוחזים במעט שבמעט. ובכניסתם להיכל אפשר לשאול: מה בכלל אתם נכנסים לחפש? הרי היוונים כבר טימאו הכל! אך בכל זאת חיפשו שמן ומצאו רק כד קטן. מעט שבמעט. גם פה יכלו לאבד תקווה ולהרים ידיים. בנטייה הטבעית שלנו אנו נוטים לוותר אם לא השגנו הכל. לוותר על החבילה כולה. התרבות שלנו היא כזו של הכל או כלום. כנגד זה יוצאים המכבים! וכנגד זה יוצא גם רבי נחמן ואומר "מעט זה גם טוב".

עוד בעניין הזה אומר רבי נחמן "…כמו כן הוא אצל האדם עצמו שצריך למצוא בעצמו איזו נקודה טובה עדיין כדי לחזק עצמו שלא יפול לגמרי חס ושלום, רק אדרבה, יחיה את עצמו וישמח את נפשו במעט הטוב שמוצא בעצמו". יהודי! תלמד להודות ולשמוח על מה שיש. אפילו אם זה קצת. הטוב הזה שיש בך אפילו אם הוא זעיר – הוא ממש חלק ממך! תראה את נקודות האור ותשמח בהן וממילא זה גם ייתן לך את הכוח לשאת את החושך. הרי חושך הוא כולו העדר של אור. אין לו ממשות מצד עצמו. הדרך היחידה לגרש את החושך זה על ידי הוספת אור. אפילו אם האור זעיר מציאות החושך בטלה. כמאמר השיר המתוק: "באנו חושך לגרש! (איך??) בידינו אור ואש!"

הפח הקטן שנמצא במקדש הוא בעצם המעט שבמעט. המכבים בחרו שלא לייחס חשיבות לכמות. זו ממש שבירת הטבע. כשיהודי עושה שובר את הטבע שלו משמים משיבים לו את אותה הנהגה – הנהגה ניסית.


הימים המיוחדים של חנוכה הם ימים של שבירת טבע, לא רק אז בתקופת המכבים, אלא גם בימינו. כמה אנו שקועים בטבע שלנו שמסית אותנו מנקודת האור שבנו, כמה קל לנו ליפול לייסורי מצפון על היותנו יצורי אנוש שנופלים לאן שנופלים, וכמה קל לנו ליפול לייאוש בלי לראות את האור בקצה המנהרה.

פעמים רבות אני מוצאת שאני נופלת לתוך הנטייה הטבעית הזו, שמטפטפת לי טיפות ארס ולוחשת באוזניי כמה לא הספקתי, כמה אני רק "קצת" , וכמה היה אפשר הרבה יותר… זה קורה לי בעיקר בסוף יום כשהייתה לי רשימה ותכנון מדוייק כמה אני צריכה להספיק ביום הזה (אף על פי שהרשימה הזו אף פעם לא באמת מציאותית…) וגם בדברים רוחניים שקשורים לעבודת ה'.

כנגד זה קוראים לנו להילחם! לבחור לראות ולמנות את האור והטוב שכן קיים בנו.

המכבים נותנים לנו מסר לדורות. מסר שיוביל אותנו בגלות הארוכה וייתן לנו קצה חוט לאחוז בו ברגעים החשוכים. נכון, אתה מעט מול רבים, נכון, זה נראה כי אין לך סיכוי, אבל דע לך שאם תחזיק במעט טוב שיש בך, בנקודות האור הזעירות ששוכנות בפנים אזי משמים ירבו לך אור גדול בחזרה. "פתחו לי פתח כחודה של מחט – ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרונות נכנסות בו"[1]

ימי החנוכה באים ואומרים לנו: יהודי! גם אם יש חושך, זה הזמן שלך למצוא את נקודות האור המעטות שבחייך, ובהנהגה ניסית, על טבעית, תזכה לאור גדול בנשמתך ותגלה כוחות עצומים שנמצאים בתוכך פנימה!

 

בשורת הטוב בתוך הקשיים / חנוכה

פורסם ב: 15:21 מאת yaaray

איך אנחנו מגיבים כשיש הפסקת חשמל?

חנוכה. חג של הדלקת נרות, של בשורת האור הנצחי ההולך עִם עַם ישראל לאורך השנים בתוך החושך של הגלות, וגם, במקביל ובמעגל שהוא פנימי לזה, של בשורת האור הזו בתוך החושך האישי של כל אחד; כמו שאומר הבעל שם טוב זיע"א על המלים "קרבה אל נפשי גאלה" שגאולת הנפש הפרטית היא חלק מהגאולה הכללית. הוא מגיע אלינו בימים של תחילת החורף, ונותן את האמירה שיכולה ללכת איתנו ובתוכנו במשך החורף: אמירה של אור בתוך החושך.

השנה החורף החל קצת מאוחר. חיכינו לגשם ולבשורת האהבה של ה' המרווה את העולם יחד איתו (יהי רצון שנזכה לחורף גשום ומבורך!) אך בכל זאת הימים התקצרו, ובלילות קר. הרבה מהאנשים נוהגים שהרגע שבו הם מדליקים נרות הוא מיד עם שקיעה. הרגע הזה, כשהדמדומים הולכים ונעלמים והשמים הולכים ומקדירים, הוא בדיוק הרגע של האמירה הזאת. בדור שלנו מיד עם השקיעה אנחנו מדליקים אור, תאורה, פלורוסנטים. לא נותנים לחושך הזה להשפיע עלינו. אך אם מגיעה הפסקת חשמל היא מכניסה אותנו למקום הזה מיד, ולא רק משום שלא ניתן לעשות כלום בבית, אלא בעיקר משום שבחושך אנחנו מקבלים את המימדים האמתיים שלנו מול ה'. כשעומדים אל מול השקיעה, אם מקשיבים לתוכנו באמת, רואים שמשהו מתכווץ וגדלה תחושת הקטנות שלנו.

שמתי לב שבשיר הנפלא ששרים ביום כיפור "אמת מה נהדר היה כהן גדול" לקראת סופו, ישנה השורה: "כרואה זריחת שמש על הארץ" וחשבתי על הרגע נורא-ההוד הזה, כשיום חדש מפציע והשמש מבשרת את בואו באופטימיות, יום חדש של הזדמנויות לעבוד את ה', לעשות רצונו, להמליך אותו. גם הכהן הגדול היוצא בשלום ומבשר לעם ישראל כי התכפר לו, מתחיל שנה חדשה ממקום נקי ומזמין. כאן אנו מתארות את רגע השקיעה שזה כמעט ההיפך: מה שהיה – היה. היום עומד להסתיים ואיתו ההזדמנויות… אגב, סיומו של יום הוא הזדמנות לומר תודה על מה שכן היה, להתבונן במה שלא, לעמוד מול ה' באמת ובנקיות.

זה בדיוק הרגע של הדלקת נרות החנוכה. האמירה של הנר הקטן-קטן הזה, שנאבק ברוח ובחושך ויכול להם.

אז זהו, מדליקים נרות. ולא רצים לטגן סופגניות וגם לא לנקות ולבשל. אלא – יושבים מול הנרות, וזו הזדמנות נפלאה להביט בהם ולהתפלל.

להתפלל על העם היקר שלנו ועלינו בתוכו – שנזכה לגאולה השלמה בקרוב! שנזכה לנסים גלויים! שנזכה כולנו להתקרב לה' ולעשות רצונו, למלא ולממש את הכוחות שהוא נתן ונטע בנו, בשמחה ובטוב, כשהכל קורה מולו. שנזכה לברכה של שפע מידו המלאה, שנזכה בדור המתוקשר הזה לגדל את ילדינו למקומות פנימיים, קשובים לעצמם, נאמנים לעצמם ולה'. שנזכה לרצות טוב.

אמן.


וכעת אני רוצה להציע משהו. כדי שהזמן הקדוש והיקר הזה של חנוכה יהיה מנוצל וממוקד, ולא יעבור רק במחשבות מזדמנות וחולפות – כדאי להתכונן אליו. שבי לפני החג ושאלי את עצמך מה מהווה ויכול להוות גישה של אור בחיים שלך. גם דברים שכבר יש  ותמיד אפשר להתחזק בהם יותר, וגם דברים שלא מספיק קיימים. למשל: הודיה, שמחה, אמונה שה' אוהב אותי כפי שאני, התחזקות בזכות של לימוד תורה, אמונה שיש לי כוחות להתמודד, אמונה שהקשיים שלי נועדו לי לצמיחה, ועוד.

ואז תסדרי את הדברים לפי סדר שנכון לך, לאו דווקא סדר חשיבות, אולי סדר של "מהקל אל הכבד" דהיינו, מה שאני עוד לא רכשתי יהיה אחרון. כעת תרשמי מתחת לכל כותרת כזאת מספר שורות שמרחיבות אותה. לדוגמא: תודה – לשים לב למה שיש לי, זה לא מובן מאליו! אני מוקפת בחסד ה' ואהבתו! שמחה – לא רק כתוצאה של דברים משמחים, אלא כבחירה להשקיע בלהיות שמחה – לשים לב מה משמח אותי, גם ברבדים הכי יומיומיים כמו מוסיקה מסויימת או אוכל מסויים וכן הלאה.

תשמרי על הרשימה הזאת ותתכנני איך להתאים בינה לבין הימים. בהחלט לא חייבים להיות 8 סעיפים, אפשר להחליט שאחד מהם מקבל את תשומת הלב יומיים. ואם יש יום שאת מתארחת ולא יהיה לך זמן שקט לעצמך, אולי תדלגי עליו (או תמצאי פתרון אחר).

וכעת – לביצוע, בעזרת ה'. מדליקים נרות, את יושבת ומשקיעה בסעיף המסוים של האור הזה שתכננת ליום הזה. חושבת עליו, מתחזקת בו, מורידה את זה לפרטי החיים ומתפללת ומבקשת מה' להצליח להכניס אותו לחיים שלך. ואל תשכחי להתפלל על כל שאר עם ישראל שיזכה גם הוא לאורות האלו, ושנזכה לגאולה בקרוב.

רגע… לא שכחתי שאנחנו נשים – בשלבים שונים של החיים. אז אם את בשלב שבדיוק אחרי הדלקת נרות את מוקפת בילדים קופצים, רבים, צוחקים, רוצים לאכול ולרקוד ובעיקר רוצים את אמא – זה לא אומר שלא דיברתי אלייך! יש תקוה לאחריתך… אולי תבקשי מהם 10 דקות של חסד שיתנו לך לשבת מול הנרות? ואולי תשבי איתם, עם שמיכה עוטפת את כולכם, התינוק בידיים והשאר צמודים-צמודים אליך, ותספרי להם כמה את רוצה להתחזק ב… ותשתפי אותם כמה זה חשוב לך, ושהם יוסיפו את הרצונות והרעיונות שלהם? או שתשימי יותר שמן בנרות ותדאגי שאחרי שכל החבורה כבר ארוזה במיטה, את תשבי לך כמו מלכה (בין איי החורבות שהם השאירו…) מול הנרות? אף פעם לא מאוחר…

יהי רצון שנזכה להתחזק ולהתמלא באור האמונה, באור של עבודת ה' נכונה ומאוזנת.

באנו חושך לגרש / שירן שניר

פורסם ב: 15:18 מאת yaaray

 

חודש כסליו הגיע ומביא איתו את חג האור. מדי שנה אני שואלת את עצמי: מהו האור המיוחד הטמון בחג זה? למה יש כל כך הרבה התרגשות סביבו?

נראה כי דווקא בגלל שחג נולד מתוך חשכת הגלות כששרויים היינו בחושך, בייאוש ובתחושות אובדן אל מול תרבות יוונית שמאיימת לכלות כל רוח יהודית. כמעט שאבדה כל תקווה אילולי המהפך שהתרחש כשחבורת מכבים קדושים וגיבורים מחליטים להילחם בשם ה' ויהי מה. הם יודעים שבדרך הטבע אין להם הרבה סיכוי. הם יודעים שהם חלשים מול גיבורים, מעטים מול רבים, אך בכל זאת הם אוחזים במעט שבמעט. גם בכניסתם להיכל אפשר לשאול: מה בכלל אתם נכנסים לחפש? הרי היוונים כבר טימאו הכל! בכל זאת חיפשו שמן, ומצאו רק כד קטן. מעט שבמעט. גם פה יכלו לאבד תקווה ולהרים ידיים. בטבע שלנו אנו נוטים לוותר אם לא השגנו הכל. את החבילה כולה. התרבות שלנו היא "או הכל או כלום".

כנגד זה יוצאים המכבים! וכנגד זה יוצא גם רבי נחמן ואומר "מעט זה גם טוב".

עוד בעניין הזה אומר רבי נחמן: "כמו כן הוא אצל האדם עצמו שצריך למצוא בעצמו איזו נקודה טובה עדיין כדי לחזק עצמו שלא יפול לגמרי חס ושלום, רק אדרבה, יחיה את עצמו וישמח את נפשו במעט הטוב שמוצא בעצמו". הטוב שיש בך, אפילו אם הוא זעיר – הוא ממש חלק ממך. תראה את נקודות האור ותשמח בהן, וממילא זה גם ייתן לך את הכוח לשאת את החושך. הרי חושך הוא העדר של אור. אין לו ממשות מצד עצמו. הדרך היחידה לגרש את החושך היא על ידי הוספת אור. אפילו אם האור זעיר, מציאות החשוך בטלה. כמאמר השיר המתוק: "באנו חושך לגרש!" ואיך? התשובה היא: "בידינו אור ואש!"


פעמים רבות אני מוצאת שאני נופלת לתוך הנטיה הטבעית הזו, שמטפטפת לי טיפות ארס ולוחשת באוזניי כמה לא הספקתי, כמה אני רק "קצת", וכמה היה אפשר הרבה יותר. זה קורה לי בעיקר בסוף יום, כשהיתה לי רשימה ותכנון מדויק כמה אני צריכה להספיק ביום הזה.

כולנו שקועים בטבע שלנו שמסית אותנו מנקודת האור שבנו. כמה קל לנו ליפול לייסורי מצפון על היותנו יצורי אנוש שנופלים לאן שנופלים, וכמה קל לנו ליפול לייאוש בלי לראות את האור בקצה המנהרה. וכנגד זה קוראים לנו להילחם! לבחור לראות ולמנות את האור והטוב שכן קיים בנו.

המכבים נותנים לנו מסר לדורות. מסר שיוביל אותנו בגלות הארוכה וייתן לנו קצה חוט לאחוז בו ברגעים החשוכים. נכון שאתה יחיד מול רבים, נכון שזה נראה כאילו אין לך סיכוי. אבל דע לך שאם תחזיק במעט טוב שיש בך, בנקודות האור הזעירות ששוכנות בפנים אזי משמים ירבו לך אור גדול בחזרה. "פתחו לי פתח כחודה של מחט, ואני פותח לכם פתח שיהיו עגלות וקרונות נכנסות בו".

ליצירת קשר עם שירן: snirshiran@gmail.com

 

אור של אמונה וחום / חנוכה

פורסם ב: 15:17 מאת yaaray

ישיבה מול הנרות מזמנת לנו התרפקות על הזיכרון העמוק כיצד חשנו עטופים ברחם.

כתוב בגמרא שכאשר העובר נמצא במעי אימו, נר דלוק לו מעל ראשו ומלאך מלמד אותו תורה.

כל אחת מאתנו הייתה שם, ברחם, עם נר מעל ראשה, ומלאך שלימד אותה תורה והראה לה מה צפוי לה בחיים האלה, והעביר אליה את השליחות שה' מטיל עליה ואת האהבה שהוא מרעיף עליה.

אומר הרב שלמה קרליבך, שכאשר אדם יושב בחושך מול נר, משהו עמוק בתוכו נזכר בנר ההוא, שהיה לו מעל לראשו טרם יציאתו לעולם. במקום שמעבר למודע הוא נזכר בבראשיתיות הזאת, המוגנת והשמורה, עם הידיעה הוודאית של האמת הגדולה של התורה, השליחות והאהבה.

אז עכשיו כשאנו יושבות אל מול הנרות, אנחנו יכולות להתחבר, להתרפק, ולקבל כוחות. כדאי לשבת לכמה דקות, כאילו יש לנו את כל הזמן שבעולם. נכון, זה רק כאילו. אבל יש עוצמה לדבר הזה: לוקחים זמן קצר מוקצב, יודעים שמיד כאשר הוא יסתיים נחזור למירוץ הנפלא שלנו, אבל בדקות עצמן נותנים תחושה של אינסוף זמן.

תשאלו "איך?". התשובה היא, שבפרק הזמן הזה לא חושבים בכלל בכלל על מה שצריך לעשות עוד מעט, על מה שמחכה אחרי, על מה שמוטל עלי ועוד לא עשיתי, וכל מה שעוד רגע אני הולכת להספיק ולעשות ולבצע. מזיזים הצידה את כל זה, ונמצאים בכאן ובעכשיו. זאת יכולה להיות תחושה של אינסוף.

אז מה אני עושה בעצם?

יושבת, מסתכלת בנר, חושבת על זה שעוד לפני שה' הביא אותי לעולם, הוא הכין אותי לעולם הזה עם כל ההתמודדויות שלו. הוא נתן לי השגחה צמודה, נר מעל ראשי, מלאך שלימד אותי תורה וסיפר לי מה צפוי לי בעולם. הייתי שם עטופה, בתוך המים הנעימים, שומעת את הלמות הלב של אמא שלי, ויודעת את הסוד הנפלא הזה – שאני בת של ה', אהובה ושמורה. שהוא איתי בציפיה ובשותפות. למדתי והפנמתי שיש לי נשמה, ושקרבת ה' היא הדבר העיקרי בחיים האלה.

חושבת, מתכנסת, חווה, מתחזקת, מתפללת.

יהי רצון שנזכה בחג הקדוש והיקר הזה להתחזק ולהתמלא באור האמונה, באור של עבודת ה' נכונה ומאוזנת, אור של תפילה שילך איתנו הלאה לתוך החורף עם כוחות ושמחה.

 

אולי אני בעצם קצת מנותקת מהמציאות?! / לחודש כסלו

פורסם ב: 18:18 מאת yaaray

חודש טוב מאיר ומבורך!

כבר רמזו בספרים שהראשי תיבות של הפסוק "בכל דרכיך דעהו" הוא המילה "בדד" ובאמת בעולם שלנו כשמנסים ללכת עם ה' עד הסוף בכל הדרכים השבילים והצמתים של החיים, לפעמים יש תחושה של 'בדד', תחושה של בדידות שאתה חי משהו שהעולם הזה לא בדיוק נמצא בו. השפה של עובד ה' שונה, היחס והעדיפות לדברים במציאות שונה ממה שהולך ברחוב, אפילו המראה החיצוני הרבה פעמים מבליט את השוני.

את יכולה ללכת ולשמוע ברחוב שפה זולה, לשון הרע שנוזל מהפה של אנשים שנראה לך כל כך זר ומנוכר. פתאום נתקלים במושגים אחרים של צניעות, פתיחות ושבירת מחיצות כאלה שאת יודעת איפשהו בפנים שלא נכון לחיות כך אבל לאט לאט משהו יכול להיסדק בתודעה של הנפש, כל כך הרבה אנשים חיים אחרת.. המציאות אחרת, ככה העולם עובד עד מתי אהיה "שונה" ופתאום עולה שאלה בנפש "אולי אני קצת מנותקת מהמציאות" אולי העולם והמציאות יותר חזקים מכל מה שלמדתי בספרים מצהיבים?!


אני רוצה פה לשתף אתכן בשתי תמונות שעוברות לי בראש תמיד בחודש כסליו בזמן שימי החנוכה ממשמשים ובאים.

תמונה ראשונה היא ספר ישן שקראתי בו על התקופה של מאחורי מסך הברזל ברוסיה שיהודים נאלצו לחיות חיים ללא תורה ומצוות. יום אחד האבא, גיבור הסיפור, ראש המשפחה החליט שהוא חייב לעזוב את גבולות רוסיה הוא חייב לצאת מהמשטר הזה בשביל לגדל את ילדיו על ברכי היהדות. הבעיה הייתה שרוסיה סוגרת ומסוגרת. הדרך היחידה לצאת היא לקחת מבריחי גבולות והסיכון הוא כפול. העלות של הברחה הייתה אדירה. המשמעות שלה הייתה למכור כמעט את כל הרכוש שהיה לאדם על אדמות רוסיה. שנית משטר הגבולות מחפש מאוד את אותם אלו שמנסים לברוח ויש סכנה גדולה להיתפס. מה שאומר שמעבר לכך שכל כספך הלך לריק אפשר גם לקבל עונשים כבדים והגליה לסיביר הקפואה. על אף הסכנות הכרוכות בכך אב המשפחה אמר טוב לי לנסות לעשות את אשר ביכולתי ולוותר על הכל למען חינוך ילדי מאשר לגדל אותם פה כגויים.
הוא שילם למבריח מיטב כספו וחיכה ליום המיוחל יחד עם משפחתו ועם קבוצה של עוד כאלה שרצו לברוח על מנת לצאת באישון לילה לנתיב הבריחה.

לאחר שיצאו לדרך והלכו עם הילדים על גבם במשך כמה שעות הגיעו בשעת לילה מאוחרת לחורבה. המבריח הודיע לכולם שיש כמה דקות מנוחה פה בחורבה. ודרש מכולם לשמור על שקט על מנת לא למשוך תשומת לב מיותרת. אבי המשפחה תפס פינה בתוך החורבה ובין הלבנים הדליק נר והחל להתפלל חרש על ידו. הדלקת הנר משכה את תשומת לבם של כל הסובבים ששאלו אותו מה הוא עושה ואמר להם שהיום ליל ראשון של חנוכה יש מצווה להדליק נר ולהיזכר במכבים הקדושים ובניסים שנעשו להם. האב פנה לילדיו ואמר להם תסתכלו על הנרות הקדושים איזה סיפור הם מחזיקים בתוכם.. עד מהרה המראה הפסטורלי נקטע בצעקות חרישות שהגיעו מכל עבר שיכבה את הנר כי זה יכול לסכן את כולם ושיוכלו לראות ממרחק רב את האור הקטן בתוך החושך ויעלו על עקבותיהם הוא מסכן בכך את כולם… עוד הם מתווכחים והם שומעים קול מבחוץ 'להרים ידיים'. בין רגע פורצים מכל הכיוונים חיילים רוסים ומקיפים את הבית. הלב של כולם נפל הקבוצה נתפסה, החלום נגוז, העתיד לוטה בערפל.

הקצין שעמד בראש החיילים שואל מי הדליק פה את הנר? ביד מהוססת מרים אב המשפחה את היד מסביב כולם מסתכלים עליו במבט של ספק בוז ספק רחמים. הוא אמר לו אתה בא איתי.. הוא יצא איתו החוצה ושאל אותו מדוע הדלקת נר? האב הנרעד והמבוהל פשוט פולט את האמת מתוכו שהוא יהודי והיום זה חג שנקרא חנוכה והם נוהגים להדליק בחג זה נרות לזכר אבות אבותיהם שניצחו מעטים רבים… עוד הוא מדבר והוא רואה בזווית עינו של הקצין דמעה נוזלת. הקצין פונה אליו לתדהמתו בעברית ואומר: "שלום עליכם" עשית דבר גדול עכשיו. "הזכרתי לי את בית אבא" אני זוכר כילד את אבא שלי מדליק נרות חנוכה וכולם מסביב שרים "הנרות הללו שאנו מדליקים.." החזרת אותי אחורה לטעם של הבית היהודי בו גדלתי ושכבר כל כך התרחק ממנו. הוא נתן לו חיבוק ונכנס ואמר לחייליו אני רוצה שאתם תלוו את הקבוצה הזאת עד שיצאו מגבולות רוסיה באישור שלי ואני מבקש שזה יהיה מהר ובלי עיכובים. הקבוצה נשמה לרווחה אב המשפחה הפך להיות הגיבור של הקבוצה. האב עם אשתו וילדיו זכו כעבור כמה חודשים לדרוך על אדמת הקודש של ארץ ישראל ולגדל את ילדיהם על ברכי התורה והמצוות.


תמונה שניה היתה לפני כמה שנים בעת התהלכתי בשבילי אושוויץ על האדמה הארורה – קדושה הספוגה בדם אחינו בית ישראל הקדושים. לצידי הלך יהודי קשיש, איש עדות שבא לספר לקבוצה את סיפורו האישי "למען ידעו דורותיכם.."  לפתע בין שני צריפים באיזה שהוא מין תנור אבנים ישן וחרב הוא נעצר ושקע במחשבות. הוא פנה אלי ואמר לי: "זה מקום מיוחד באושוויץ זה מקום שהיינו מתחממים בו. לא, לא שהתנור הזה עבד פעם, הוא תמיד היה קר. אבל בתוכו בסתר היינו מדליקים נרות חנוכה. עשרות ואולי מאות יהודים היו עוברים כן בשקט באותם דקות שהנרות דלקו מבלי שכוחות החושך ישימו לב והיינו באים לשאוב כח מהנרות הזעירים. וזה לא היה פשוט זה היה כרוך בסכנת מוות". "מאיפה היה נרות"? שאלתי. והוא ענה לי "שהיינו חוסכים מעט מהחמאה שהיו נותנים לנו .. זה היה ממש מסירות נפש שאי אפשר לתאר בתנאי הרעב של אושוויץ.. מכותנות הפסים היינו פורמים חוטים ושזרנו אותם לפתילה. וכך מהחמאה והחוטים יצרנו נרות חנוכה והיינו שרים בתוך הלב פנימה "מעוז צור ישועתי…" והיינו מתחננים שמנותר הקנקנים שזרוקים פה בתוך החושך של אושוויץ שהקב"ה יעשה נס לשושנים ויצילנו שנוכל להמשיך ולהפריח את ערוגת השושנים של עם הקודש".


כל הסיפור של חנוכה, כל הסיפור שלנו מול תרבות יון המלחמה, של יעקב מול שרו של עשיו – לא נגמר עד הגאולה השלמה עד "עלות השחר" שיעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. עד אז יש לנו מלחמה.

כוחות גדולים מאוד עומדים מול היהדות שלנו, נאצים שהולכים ומשתלטים על העולם… ומכלים ונוגסים בנו. קומוניסטים שבעוצמה אדירה כובשים מיליוני אנשים לשיטתם ומחריבים ומנתקים כל יהודי מעולמו הרוחני… אימפריה הלניסטית שמשנה את שמי אירופה ומכניסה התייוונות בעם ישראל. ומול כל זה עומד לו בשקט נר החנוכה אור שבוקע משמן שיודע לצוף מעל הכל ולא להתערבב אל מול כל מה שיש וממשיך לשדר את אותה אמת של התורה את אותו אור שעתיד לכבוש את העולם ביום מן הימים.


האור הקטן הזה, מה לא עבר עליו.. כמה רוחות עזות נשבו בו, האימפריות באו והלכו עשו רעש גדול אבל נעלמו כלעומת שבאו.. היום הם בעיקר נמצאים כמוצגים במוזאונים ונושאי מחקר לפרופסורים להיסטוריה ואנתרופולוגיה. אבל הנר הזה ממשיך לפעם, לחיות במציאות באותה צלילות, עצמאות וקדושה.

אסור לנו להתבלבל במציאות! גם עכשיו שנושבות רוחות מערביות חזקות, צריכים להמשיך ולהיות חלק מהאור, אל מול כל מה שנוצץ בחוץ לצעוק "מי כמוך באלים ה'" בגאווה של שרשרת הדורות. לחיות אמת לחיות את המציאות האמתית באמת.

ככל שנתרבה וניתן יד ליד עוד ועוד נרות קודש בודדים שחיים את המציאות האמתית, חיים של "בכל דרכך דעהו" נזכה לקיים את הנאמר בשיר ש"כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן" והקב"ה יפציע עלינו את האור הגדול שאנחנו כבר כל כך קרובים לביאתו שיעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והייתה רק לה' המלוכה. וה' יודה ויכיר טובה לכל אחת שהמשיכה באותם זמנים שהאור והחושך שימשו בערבוביה להחזיק את הנר הקטן הזך והטהור ושמרה עליו מכל משמר והעבירה אותו הלאה באמונה ובגבורה בלי להתבלבל.

חודש טוב !

הרב זאביק הראל.